Data: 20.11.2019
Miejsce wydarzenia: Sala Obrad, piętro 1, Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6
Godzina: 12:00ZAWIADOMIENIE
XIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 12.00

w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu
przy ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 dla dorosłych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 2 dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 4 dla dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 3 dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mieleckiego za rok 2018/2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2019 roku.
16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
17. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki