Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

ZAWIADOMIENIE
XXIII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
27 listopada 2020 r. o godz. 11.00
w formie hybrydowej


TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 października 2020 r.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mieleckiego za rok szkolny 2019/2020.
15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS OBRAD SESJI RADY POWIATU APELUJEMY O ROZWAŻENIE BRAKU OSOBISTEGO UDZIAŁU W SESJI. OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE, SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU:
http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki


* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms