Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

ZAWIADOMIENIE
XXXIV SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
27 września 2021 r. o godz. 12.00
w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
ul. Jagiellończyka 3

TEMATYKA OBRAD:

1. Informacja na temat aktualnej sytuacji dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Powiatu Mieleckiego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Mieleckiego do Mieleckiego Klastra Energii.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Mielecki Samorządowej Karty Praw Rodzin.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

/-/ Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms

Galeria zdjęć