Chcesz zdobyć nowy zawód, zapisz się na bezpłatny kurs zawodowy, który jest finansowany z subwencji oświatowej. Kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie finansowany z subwencji oświatowej co oznacza, że uczestnicy kursu nie będą wnosić opłaty. Dotyczy to również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika lub innej kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej.

Powyższe kursy będą prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba godzin kształcenia na kursie kwalifikacyjnym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia określonej w podstawie programowej. Ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoby, które zdały egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu będą mogły otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

W zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik informatyk, monter mechatronik, technik robotyk.

Będąc uczestnikiem kursu jak i po jego ukończeniu istnieje możliwość zatrudnienia w zakładach pracy ze SSE z którymi CKPiDN utrzymuje stały kontakt m.in.: BURY Sp. z o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i inne.

Źródło: ckp.edu.pl
ar