OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA
POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

1. Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLVII/484/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy
Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz.
Woj. Podk. poz. 2326), zwana dalej „Uchwałą”

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:
1) Dotacji podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegającej na wymianie
istniejących źródeł ciepła w celu trwałego wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła na paliwo
stałe i zmianie systemu ogrzewania na nieruchomości, poprzez:
a) montaż kotła gazowego posiadającego certyfikat wystawiony przez producenta, spełniający
wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A,
b) instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania, tj. pompy ciepła powietrze/woda, pompy
ciepła powietrze/woda o klasie efektywności energetycznej, pompy ciepła
powietrze/powietrze o klasie energetycznej odpowiednio minimum: A+, A++,A+.
2) Wszystkie kotły oraz pompy montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być
fabrycznie nowe i posiadać certyfikat.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:
1) O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy
Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach
administracyjnych Gminy.
2) W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o
udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

4. Wysokość dotacji:
Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na 2023 r., z tym że wysokość dotacji dla jednego
Wnioskodawcy wyniesie:
a) 95% poniesionych kosztów zakupu kotła gazowego, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł,
b) 30 % poniesionych kosztów zakupu pompy ciepła, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł,
niezależnie od wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji.

5. Wniosek o udzielenie dotacji:
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom
fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie
Gminy Miejskiej Mielec.
2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wniosek-kotly-pompy-ciepla-1.pdf) oraz w budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:
a) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,
b) oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu,
c) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument
potwierdzający wiek kotła na paliwo stałe. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu
Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o wieku źródła ciepła.

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
1) Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 23 stycznia do 23 marca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego.
2) Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku rezygnacji z dotacji
Wnioskodawców, których wnioski wpłynęły w terminie naboru wniosków, nie przekraczając
przy tym środków zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 r.

7. Informacje dodatkowe:
1) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kryteriów określonych w § 7 ust. 1
Uchwały, w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.
3) Na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do
publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania
dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków.
4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z
Gminą.
5) Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu.
6) Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia
określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.
7) Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr telefonu
17 787 42 32

Weronika Krzak
Data publikacji: