Rolniku – uzyskaj zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego.

Prezydent Miasta Mielec informuje:

Każdy rolnik/producent rolny który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie
od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku złożyć do Prezydenta Miasta Mielec wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku
.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje jeśli posiadasz gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony
w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem
lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie i jesteś producentem rolnym:

  • osobą fizyczną,
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy
na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dołącz:

  • faktury VAT lub ich kopie ‒ dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • jeśli ubiegasz się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła ‒ dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które miałeś (-aś) w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłatę otrzymasz przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
od 1 do 30 kwietnia 2023 roku – jeżeli wniosek złożysz od 1 do 28 lutego 2023 roku.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miasta Mielec
ul. Żeromskiego 26, pokój nr 35, II piętro, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 17 787 43 33 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

– Wniosek o zwrot podatku akcyzowego;

– Zestawienie faktur za zakupiony olej napędowy;

– Oświadczenie – pomoc publiczna;

– Oświadczenie – użytkowanie gruntu po zmarłym;

– Oświadczenie – ustna umowa dzierżawy.

 

Weronika Krzak
Data publikacji: