Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci urodzone w 2016 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

___________________________________________________________________________________________________

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata, składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia. Kandydatom przyznawane są punkty zgodnie z Uchwałą NR IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

KRYTERIUM LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM
Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie 4 Dokumentacja szkolna
Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica
Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata 1 Oświadczenie rodzica
Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę 2 Oświadczenie rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego
w Mielcu
MOJE MIASTO.

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB WYDRUKOWANIA WYPEŁNIONYCH ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW I DOSTARCZENIA PODPISANYCH DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU .

Harmonogram rekrutacji

określa ZARZĄDZENIE NR 1666/2023 Prezydent Miasta Mielca z dnia 16 stycznia 2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

ETAPY POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia 13 lutego 2023 r. 21 lutego 2023 r. 10 lipca 2023 r. -18 lipca 2023 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 marca 2023 r. 3 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej 10 marca 2023 r. 17 marca 2023 r. 4 sierpnia 2023 r. 10 sierpnia 2023 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
20 marca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r.

Rodzice oraz kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół
prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec
na stronach internetowych szkół oraz podczas DNI OTWARTYCH

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu
ul. Kilińskiego 37
39 -300 Mielec
www.sp1.mielec.pl

Dni Otwarte 10 lutego 2023 17.00-19.00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu
ul. Kościuszki 4
39 – 300 Mielec

www.sp2mielec.plDni Otwarte 9 lutego 2023 15.30-17.00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
www.sp3.mielec.pl

Dni Otwarte 9 lutego 2023 17.00-19.00

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
ul. Solskiego 8
39-300 Mielec
www.sp6.mielec.pl

Dni Otwarte 9 lutego 2023 16.30-18.30

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu
ul. Grunwaldzka 7
39-300 Mielec
www.sp7.mielec.pl

Dni Otwarte 14 lutego 2023 16.30-18.00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu
ul. Tańskiego 3
39-300 Mielec
www.zso1.mielec.pl

Dni Otwarte 9 lutego 2023 17.00-19.00

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego “Jędrusia”
ul. Drzewieckiego 11
39-300 Mielec

www.sp9.mielec.plDni Otwarte 8 lutego 2023 16.30- 19.00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu
ul. Warneńczyka 2
39-300 Mielec

www.sp11.mielec.pl

Dni Otwarte 13 lutego 2023 16.30-18.30

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
ul. Wandy 11
39-300 Mielec
www.sp12mielec.eu

Dni Otwarte 7 lutego 2023 15.00-17.00

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu
ul. Łąkowa 6
39-300 Mielec
www.sp13.mielec.pl

Dni Otwarte 9 lutego 17.00-19.00

 

Sposób rejestracji:

REKRUTACJA 2023

Weronika Krzak
Data publikacji: