W dniu 1 grudnia 2023 roku w auli Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się szkolenie z zakresu prawnych i praktycznych aspektów wynikających z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu pod nazwą „Słowa dają moc” przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

Prelegentem był dr Marek Mudant- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Węgrowie.

W szkoleniu wzięli liczny udział specjaliści realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej min. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, Policji, oświaty, zespołu interdyscyplinarnego, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Weronika Krzak
Data publikacji: