ZAWIADOMIENIE
LXII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
18 grudnia 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;
6) przegłosowanie zgłoszonych poprawek;
7) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2024-2026”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/442/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2023 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego położonej w Rzemieniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania
w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania
w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2024 rok.
17. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki


* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms