Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Maraton terapeutyczny, warsztaty dla rodziców w szkołach podstawowych, szkolenia dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie – to tylko część działań zaproponowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, którego projekt zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mielecki projekt „MIGIEM PO…MOC”, który został przygotowany w ramach konkursu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Edycja 2019” skierowany jest głównie do osób niesłyszących, ponadto grupami docelowymi są również młodzież szkół średnich, rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym niesłyszące i niedosłyszące, niewidome i niedowidzące oraz z niepełnosprawnością intelektualną ) oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– Przekazuję wyrazy uznania dla całego Zespołu zaangażowanego w realizację tego przedsięwzięcia – pisze w liście gratulacyjnym do Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego Podsekretarz Stanu Marcin Zieniecki. – Państwa inicjatywę należy uznać za sukces w realizacji działań lokalnych na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia w oparciu o kreatywne rozwiązania i dynamiczne działanie – dodaje Podsekretarz.

Konkurs składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Następnie w oparciu o przyznaną punktację wyłoniona została lista rankingowa. Mielecki projekt pn. „MIGIEM PO…MOC – program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został najlepiej punktowany i zajął pierwsze miejsce. Wygraną w konkursie jest dofinansowanie realizacji projektu. W tej edycji przeznaczono na ten cel od 10 000 zł do 100 000 zł.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: