Gmina Miejska Mielec informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego ETAP I i II”.

Po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano:

– w zakresie części I zamówienia (Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego ETAP I ) ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec za cenę brutto 2 394 966,83 zł.

– w zakresie części II zamówienia (Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego ETAP II) ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec za cenę brutto 4 558 080,69 zł.

Ze względu na przysługujące Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp, umowy w sprawie zamówienia (część i i II) mogą zostać zawarte nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: