Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

ZAWIADOMIENIE
XXVII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
22 stycznia 2021 r. o godz. 9.00
w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;
6) przegłosowanie zgłoszonych poprawek;
7) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/218/2020 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego
w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VII) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
12. Stanowisko Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji głównego przejazdu kolejowo – drogowego w Tuszowie Narodowym.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS OBRAD SESJI RADY POWIATU APELUJEMY O ROZWAŻENIE BRAKU OSOBISTEGO UDZIAŁU W SESJI. OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms