Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:
1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszarów A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. Zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu, składane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywanie różnic między regionami III” (uchwały Rady Nadzorczej PFRON, procedury realizacji, druki wniosków – obszar A i E, kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2022 r.) można pobrać ze strony www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Wnioski w ramach obszarów programu B, C, D, F i G można składać w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34.

Wzór wniosków obowiązujących adresatów obszarów programu B, C, D, F i G do pobrania na stronie www.pcprmielec.pl. w dziale „WNIOSKI I DOKUMENTY”.

Informacja nadesłana: PCPS Mielec

ms