ZAWIADOMIENIE
L SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
30 stycznia 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6


TEMATYKA OBRAD:


1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLVI/413/2022 z dnia 21 listopada 2022 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążenia
i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Mieleckiego.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.
11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji


Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms