W Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 7 lutego 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a firmą Flexipower Group Sp. z o.o. w przedmiocie realizacji części zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

Umowa dotyczy części obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości prywatnych należących do mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, o różnej mocy dla łącznie 422 obiektów .

W zakresie umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, dostawę urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy to 300 dni od dnia zawarcia umowy, a łączna wartość kontraktu – 6 987 014,19 zł brutto.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Edward Tabor
Data publikacji: