W poniedziałek, 20 marca, w Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyły się obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu poświęconego przyjęciu stanowiska ws. obrony dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II, a następnie – przyjęcia tegoż stanowiska 20 głosami „za”, przy trzech nieoddanych głosach.

W dalszej części obrad tradycyjnie skoncentrowano się na sprawach związanych z wykonaniem uchwał Rady Powiatu oraz bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Radni wysłuchali także informacji z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.

Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu mieleckiego (I) Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”. Pozostając w tematyce związanej z przeciwdziałaniem bezrobociu, przedstawiono również informację o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022 za 2022 rok.

Kolejne istotne sprawozdania złożyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – podsumowując pracę jednostki za 2022 rok, realizację pieczy zastępczej, realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2022 rok, a także oceniając roczną działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. Podjęto też uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2023 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W kolejnych punktach spotkania radni przyjęli uchwały w sprawie: wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego oraz uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mieleckiego na lata 2023-2026”.

W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, radni wysłuchali informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w roku 2022. Swoje sprawozdanie z rocznej działalności złożyła także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Dodatkowo, zaprezentowano sprawozdania z rocznej pracy sanepidu, inspekcji weterynaryjnej oraz inspektoratu nadzoru budowlanego.

Obrady zamknęły interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

ms