Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

 

Informacja dla mieszkańców miasta Mielca

Termin wyborów: 15 października 2023 r.
Głosowanie w godzinach 7:00-21:00

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Mielcu może Wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Mielca,
 • stale zamieszkujący na terenie Mielca, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Mielca, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Mielca.

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania nie są ujmowane osoby zameldowane na pobyt czasowy.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Wyborcy:

 • stale zamieszkujący na terenie Mielca, ale niezameldowani w Mielcu na pobyt stały,
 • nigdzie nie zamieszkali,
 • zamieszkali na terenie Mielca pod innym adresem niż adres zameldowania

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (co odpowiada składanym przed 4 sierpnia br. wnioskom o dopisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Mielec). Wówczas, podobnie jak mieszkańcy, którzy są zameldowani w Mielcu na pobyt stały, zostaną ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjmowane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 3 na parterze, tel. 17 7874052, 17 7874053, 17 7874055, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosownia – część A
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – część B

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wyborcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Wnioski o zmianę miejsca głosowania dla wyborców przebywających w dniu głosowania na terenie miasta Mielca, składane osobiście, przyjmowane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 3 lub Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. tel. 17 7874052, 17 7874053, 17 7874055, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Mielcu, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Mielca, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć do dowolnego organu gminy w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony w Urzędzie Miejskim w Mielcu i odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania realizowane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mielcu w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26, tel. tel. 17 7874054, 17 7874052, 17 7874053 17 7874055, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

Informacje o wyborach znajdują się na BIP – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Łukasz Janyst
Data publikacji: