Gmina Miejska Mielec pozyskała środki finansowe w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Na działania przewidziane w projekcie pozyskano 49 455 zł. Ogółem wartość projektu to 75 455 zł.

Projekt dotyczy poprawy jakości i zwiększenia dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, telefony oraz dostęp do platformy umożliwiającej pracę online. Ponadto przeprowadzona zostanie diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szkolenia i superwizje dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Specjalnie dla mieszkańców miasta Mielca w okresie trwania projektu tj. do grudnia 2021 r. uruchomione zostały 2 numery interwencyjne czynne cała dobę.

Osoby zagrożone przemocą mogą anonimowo uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie specjalistów pod numerem telefonu 884 057 699 oraz 884 057 710.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: