Ostatnie wakacyjne tygodnie przebiegają w naszym mieście pod znakiem realizacji dwóch ważnych inwestycji.

Pierwszą jest trwający już od kilku tygodni remont i przebudowa ulicy Osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowe zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Długą o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi chodnikami, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi bocznymi, budową kanału technologicznego a także przebudową istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego niezwiązanego z
funkcjonowaniem drogi, a kolidującego z planowaną inwestycją. Na odnowionej ulicy Osiedlowej zamontowane zostaną progi zwalniające, powstaną też przejścia dla pieszych. Prace prowadzi firma Kalbruk z Mielca za kwotę 3 mln 968 tys. zł.

Drugą inwestycją jest drugi etap przebudowy Targowiska Miejskiego – obejmujący przebudowę otoczenia tego obiektu. W ciągu najbliższych kilku dni znikną stąd stare szpecące miejski krajobraz pawilony handlowo-usługowe, które zastąpią nowe budynki. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, prace fundamentowe budynków (pawilonów) pełniących funkcję handlowo – usługową, powstanie konstrukcja stalowa zadaszenia ciągu pieszego oraz bramy wejściowej, nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnia asfaltowa drogi dojazdowej, elementy małej architektury, kanalizacja sanitarna wraz z podejściami do pawilonów handlowych, sieci wodociągowe oraz zasilanie elektryczne. Prace realizuje mielecka firma Arkada za kwotę 2 mln 98 tys. zł.

Edward Tabor
Data publikacji: