ZAWIADOMIENIE
LII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
20 marca 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6


TEMATYKA OBRAD:


1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
4. Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.
5. Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu mieleckiego (I) Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
7. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022 za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2023 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.
10. Roczna ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15, za rok 2022 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
11. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2022 rok.
12. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24 w Mielcu.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/413/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mieleckiego na lata 2023-2026”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
18. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w roku 2022.
19. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2022.
20. Sprawozdanie o stanie sanitarno – higienicznym powiatu mieleckiego za rok 2022.
21. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2022.
22. Sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2022 r.
23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.


OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji


Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.