W wieku 92 lat zmarł Kazimierz Królikowski, związany z powiatem mieleckim samorządowiec, który znaczną część życia poświęcił mieleckim zakładom lotniczym.

Jak podaje Encyklopedia Miasta Mielca, Kazimierz Królikowski urodził się 24 III 1930 r. W 1949 r. ukończył Państwową Szkołę Przemysłową w Krakowie i podjął pracę w Krakowskich Zakładach Wytwórczych Materiałów Elektrotechnicznych w Krakowie, a w 1950 r. został oddelegowany do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Pracował kolejno na stanowiskach: planisty w Biurze Fabrykacyjnym (do 1952), zastępcy kierownika Wydziału 51 do spraw technicznego przygotowania produkcji w okresie uruchomiania samolotu MIG 15, pracownika Działu Organizacji i kierownika Działu Badań Metod Pracy. W 1955 r. zainicjował podjęcie studiów zaocznych na Politechnice Krakowskiej przez pracowników WSK Mielec i jako pierwszy ukończył te studia w 1961 r., uzyskując stopień magistra. W latach 1962-1966 pełnił funkcję zastępcy szefa produkcji. W 1966 zorganizował Ośrodek Organizacji i został jego pierwszym szefem. W Ośrodku skupił 6 działów zajmujących się organizacją pracy i zarządzania, w tym Ośrodek Maszyn Licząco-Analitycznych. Współtworzył Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w WSK. Kierowany przez niego zespół uzyskał w 1968 r. nagrodę I stopnia w pierwszym ogólnopolskim Konkursie DO-RO (system „Dobrej Roboty” – synonim systemu sterowania jakością produkcji i zarządzania). Od 1971 r. do 1974 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw handlowych WSK i w tym czasie zreorganizował służbę, tworząc m.in. oddzielne piony zaopatrzenia i eksportu. W 1975 r. został mianowany dyrektorem Regionalnego Ośrodka Elektronicznych Maszyn Cyfrowych. Projekt NARVIK, opracowany w WSK Mielec przez zespół pod jego kierownictwem, uzyskał Złoty Medal na Targach Oprogramowania SOFTTARG w Katowicach (1979). Po restrukturyzacji Ośrodka przeszedł do pracy w pionie technicznym i od 1981 r. do 1983 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego do spraw postępu technicznego. Po uzyskaniu nagrody za „najlepszy system wynagradzania” – oparty na metodzie wartościowania pracy – został powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej do zespołu, który opracował Uniwersalną Metodę Wartościowania Pracy, wprowadzoną na terenie kraju pod nazwą UMEWAP 87. W latach 1984-1986 kierował placówką techniczno-handlową PHZ-PZL. Po powrocie do kraju i rocznej pracy na stanowisku pełnomocnika dyrektora do spraw atestacji stanowisk pracy – został oddelegowany do pracy w Kolumbii jako przedstawiciel techniczno-handlowy PHZ-PZL. W 1990 r., w ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec”, przeszedł na emeryturę. Poza pracą zawodową w WSK udzielał się w szeregu innych zajęć, związanych ze szczególnie interesującymi go problemami organizacji zarządzania i jakością produkcji. Od 1974 r. do 1984 r. był starszym wykładowcą w Instytucie Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (przedmiot – ekonomika i organizacja przemysłu). Opublikował kilkanaście artykułów w czasopismach naukowo-technicznych. Udzielał się jako tłumacz z języków: angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Był założycielem i prezesem Oddziału Wojewódzkiego TNOiK w Rzeszowie (1964-1966), członkiem NOT i PTE oraz SIMP, w którym w latach 1968-1984 pełnił funkcję członka władz wojewódzkich SIMP, w tym w latach 1983-1984 – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie. Po przejściu na emeryturę powrócił do działalności dydaktycznej i w latach 1994-1998 prowadził zajęcia z przedmiotów: Ekonomika i Organizacja Pracy oraz Logistyka w Szkole Języków i Zarządzania w Rzeszowie. W 1995 r. utworzył z partnerami niemieckimi Fundację Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego i do 1999 r. był jej dyrektorem.

Kazimierz Królikowski był radnym Rady Powiatu Mieleckiego I i II kadencji, pełniąc funkcję: Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego w latach 1998-2002 oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w latach 2002-2006.

Rodzinie i Najbliższym śp. Kazimierza Królikowskiego, w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, składamy szczere wyrazy współczucia.

ms